Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICA
u vlasništvu društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo

 

OPĆE ODREDBE

Opća uredba o zaštiti podataka koju je izdala Evropska unija (GDPR), predstavlja osnovu za zaštitu prava na privatnost osoba – pojedinaca te se na osnovu nje temelje i odredbe zakonskih propisa koji su obavezujući na teritoriji Bosne i Hercegovine a koji su pod direktnom kontrolom Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Zaštita ličnih podataka za EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo uvijek predstavlja jedan od najvećih prioriteta u poslovanju.

Društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo se obavezuje na poštivanje kodeksa ponašanja koji se odnosi na sve postupke koji uključuju rad i analizu podataka prikupljenih na web stranici kao i aktuelnu zakonsku regulativu po pitanju zaštite ličnih podataka.

Društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo posjeduje strogo definisane mjere zaštite za osjetljive i povjerljive informacije o korisnicima web stranice, svojim uposlenicima, klijentima i drugim fizičkim i pravnim osobama te iste čuva u potpunoj diskreciji te ih niti na koji način ne zloupotrebljava. Sve procedure i tehničke mjere zaštite su u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA

Dobro došli na web stranicu eosmatrix-nekretnine.com.

Korištenjem ove web stranice pristajete na Pravila i uslove korištenja, kao i odredbe svih važećih zakona i propisa koji regulišu oblast zaštite podataka u Bosni i Hercegovini. Ako se ne slažete sa Pravilima i uslovima korištenja, ne smijete koristiti našu web stranicu. Korištenjem ove stranice svaki korisnik prihvata ova Pravila i uslove korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem ove stranice ili bilo kojeg njenog dijela, u svakom trenutku upoznati sa Pravilima i uslovima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti i prihvatili.

Web stranice eosmatrix-nekretnine.com i ba.eos-solutions.com u vlasništvu su kompanije EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo  i posjetiocima omogućavaju da pogledaju ponudu nekretnina i usluga iz djelokruga poslovanja Društva.  Web stranice se sastoje od vlastitih sadržaja, besplatnih sadržaja, te mogućih linkova na druge web stranice čije korištenje i zaštita podataka je također regulisana odredbama Pravila i uslova korištenja ali za njihovo korištenje, društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakvu vrstu odgovornosti te korisnici preuzimaju odgovornost za korištenje istih.

Administratori stranica niti u kojem slučaju ne postavljaju sadržaje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) ili drugu vrstu sadržaja koji ugrožavaju diskreciju korisnika ili su neprimjereni za maloljetne korisnike. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Pristankom na korištenje web stranica, fizičke osobe i pravna lica daju izričitu saglasnost društvu EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo da prikupljaju i vrše dalju obradu njihovih podataka koje učine dostupnim putem upita, molbe, pisanog akta ili bilo kojeg drugog dokumenta, podacima dostavljenim putem web stranice. Fizičke osobe i pravna lica daju izričitu saglasnost za prikupljanje i dalju obradu podataka datih u svrhu potencijalnog poslovnog odnosa.

Dostavom u bazu podataka i slanjem svojih podataka, korisnik daje saglasnost da lični podaci navedeni u popunjenom obrascu, podnešenoj molbi, dopisu ili drugim pratećim dokumentima, budu slobodno korišteni u svrhu kontakta ili eventualne promotivno-reklamne svrhe. 

Posjetioci web stranica daju saglasnost za korištenje ličnih podataka isključivo u svrhu kontakta, a po prijavi putem opcije „Newsletter prijava“ mogu biti  prvi koji će saznati novosti o ponudi za prodaju ili iznajmljivanje nekretnina. Kompanija se obavezuje da će lične podatke dostavljene u svrhu prijave na „Newsletter prijavu“ koristit isključivo za slanje promotivnih i informativnih materijala vezano za prodaju nekretnina ili druge poslove iz domene poslovanja Društva.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj objavljen na web stranicama eosmatrix-nekretnine.com i ba.eos-solutions.com podliježe zaštiti autorskih prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela objavljenih i postavljenih sadržaja na web stranici smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je pravnim radnjama usmjerenim na zaštiti autorskih prava. Zabranjeno je preuzimanje i/ili kopiranje svih sadržaja u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu ili u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa sa društvom EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo.

Za korištenje informacija u bilo koje druge svrhe, neophodno je prvo pribavljanje pismene saglasnosti društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo. Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, naknadna objava, javno prezentiranje itd.) bez pismenog odobrenja, postupate protivno zakonima, te podliježete sankcijama.

ZAŠTITA PODATAKA I PRIVATNOSTI

Web stranice www.eosmatrix-nekretnine.com i www.ba.eos-solutions.com  kao i društvene/poslovne mreže putem kojih se komunicira javno i sa klijentima, su u vlasništvu društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo koje se obavezalo poštivati privatnost posjetilaca svojih internet stranica i brine se o čuvanju tajnosti podataka. Prikupljanje, čuvanje, korištenje i prijenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona koji regulišu ovu oblast, kako je i navedeno u Opštim odredbama ovih Pravila. 

NA KOJI NAČIN SE VRŠI PRIKUPLJANJE PODATAKA

Prilikom posjeta web stranicama ili društvenih/poslovnih mreža ili direktno na e-mail adrese Društva, korisnici i posjetitelji svjesno i svojevoljno dostavljaju informacije koje se tiču ličnih podataka. U isto vrijeme, kada se posjeti web stranica ostavljaju se i tehnički podaci koji se odnose na mrežne sisteme u upotrebi, a sve kako bi bio omogućen pristup internetu ili navedenim internet stranicama. Informacije korisnika i posjetilaca se prikupljaju isključivo po osnovu prethodnog odobrenja. 

TEHNIČKE INFORMACIJE

U trenutku kada Vam se otvori prozor neke od web stranica u vlasništvu društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo , u tom momentu ostaju zabilježene neke od tehničkih informacija koje se odnose na podatke prijave odnosno registracije (log data).

Kolačiće (cookies) - za prijavljivanje korisnika. Napomena je, da se kolačićima ne vrši prikupljanje ličnih podataka korisnika, već se ova opcija koristi za smještaj identifikatora korisnika koji služi za provjeru autentičnosti korisnika. Na osnovu kolačića koji se prikupe, ne može se povezati stvarna osoba sa prijavnom sesijom koja se registruje. Kolačić se koristi za autentifikaciju i sigurnost korisnika. Dodatno pojašnjenje o kolačićima (cookies) je dato u poglavlju “KOLAČIĆI” ovih Pravila.

Zapisnici mrežnog poslužitelja (web servera) odnosno Web Server logs - Kao i na velikoj većini internet stranica, web stranice automatski prikupljaju podatke o korisnicima i posjetiteljima sa zapisnika web servera kada posjetite neku od naših stranica putem računara domaćina na kojem je naša stranica (webserver).

Mrežni poslužitelj automatski prepoznaje neke podatke koji nisu ličnog karaktera, poput mrežne („IP“) adrese (osim u slučaju opisanom u nastavku), datuma i vremena kada se posjeta stranica desila, linkova koji su se otvarali na našoj stranici, stranicu s koje ste došli, vrstu pretraživača koji koristite (npr. Internet Explorer, Firefox, Chrome), vrstu operativnog sistema koji koristite (npr, Windows XP, MAC OS X), te domenu i adresu vašeg pružatelja internet usluge.

Pregled zapisnika servera se vrši periodično kako bi se izvršio uvid šta se posjećuje, a sve sa ciljem boljeg razumijevanja načina na koji posjetioci koriste našu stranicu. Ovi se podaci nazivaju web statistika i omogućavaju nam da održavamo i poboljšamo svoju uslugu. Osim toga, u slučaju zloupotrebe sistema, ove informacije možemo iskoristiti kako bismo, zajedno s Vašim pružaocem internet usluge i/ili lokalnim vlastima uspješno otkrili izvor zloupotrebe.
IP odnosno mrežna adresa - Ova stranica koristi internet protokol (IP) adrese. IP adresa je broj koji davatelj internet usluga dodjeli uređaju korisnika kako bi mogao pristupiti internetu. IP adresa se promjeni kad god se poveže na internet (to je 'dinamička' adresa). Međutim, moguće je da IP adresa koja se registruje, ili kolačić koji koristimo, mogu sadržavati podatke na osnovu kojih možemo identificirati korisnika/posjetioca. Razlog je što se kod nekih konekcija IP adresa ne mijenja (statična je) i može se povezati s računarom sa kojeg se povezuje na Internet. Kao što je već navedeno, IP adrese predstavljaju dio informacija sadržanih u zapisniku web-servera. IP adresa korisnika/posjetica se koristi kako bi se registrovali ukupni podaci o korištenju, te kako bi se poboljšale korporativne web stranice društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo.

KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Podaci koji se prikupe putem web stranice i društvenih/poslovnih mreža u vlasništvu Društva se koriste kako bi se unaprijedilo poslovanje ili usluge Društva. Podaci se mogu iskoristiti kako bi se bolje shvatile potrebe i navike posjetilaca i klijenata i otkrilo kako unaprijediti iskustvo korištenja stranice, društvenih/poslovnih mreža i usluga. Podaci se koriste kako bismo Vas kontaktirali i/ili pružili informacije o našim uslugama, tj.  Vaše podatke koristimo u svrhu pružanja usluga ili informisanje Vas – osoba koje posjećuju našu stranicu o našim aktivnostima, ponudi nekretnina kao i našim poslovnim rješenjima koje nudimo našim klijentima.

Kada su u pitanju tehničke informacije, sa njima ne radimo ništa. Na osnovu tehničkih informacija koje se registruju prilikom korištenja ili posjete našoj stranici, mi ne možemo identifikovati osobu koja je ostavila te podatke na web stranici. Obzirom da ne možemo identifikovati osobu, znači da ne možemo ni koristiti podatke u svrhu obavljanja svoje djelatnosti.

Lični podaci se također mogu dostaviti saradnicima ili partnerima koji nam održavaju baze podataka za usluge obrade podataka ili kako bismo Vam mogli poslati informacije koje ste tražili. Društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo od saradnika i partnera zahtijeva da se ugovorom obavežu da će poštivati sigurnost i privatnost najmanje u onoj mjeri koja je opisana ovim Pravilima i Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

ČUVANJE LIČNIH PODATAKA I INFORMACIJA

Lični podaci i dostavljene informacije se koriste onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje određene usluge a u skladu sa važećim pravilima o brisanju podataka (Deletion concept) usvojenim od strane društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo.

SIGURNOST

Određeni elementi web stranica putem kojih se prikupljaju podaci koriste HTTP protokol i SSL enkripciju za prijenos podataka. Međutim, kako bi korisnik ili posjetilac mogao iste koristiti, pretraživač mora podržavati zaštitu kodiranjem. Društvo EOS MATRIX d.o.o. koristi hosting trećih strana. Ovi hosting centri štite podatke korisnika standardnom firewall zaštitom i softverom za detekciju upada.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo koristi kolačiće s primarnim ciljem kako bi internet stranica omogućila bolje korisničko iskustvo i unaprjeđenje usluga putem interneta.
Kolačić (cookie) je tekstualna datoteka koju na elektronski uređaj sprema (pohranjuje) internet stranica koju korisnik posjeti. Kolačići obično, kao informacije, spremaju korisnikove postavke, postavke za internet stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kada dođe do ponovnog otvaranja iste internet stranice, internet preglednik šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama korisnika. Ova informacija može biti spremljena jedino ako to korisnik omogući – Internet stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na elektronskom uređaju sa kojeg se korisnik prijavljuje na internet. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive. Postavke internet preglednika posjeduju opciju izbora da li zahtjev za spremanje kolačića odobriti ili odbiti. 

Web stranice ne prikupljaju lične informacije o korisniku sa kolačićima, nego koriste ovu opciju za smještaj identifikatora korisnika koji služi za provjeru autentičnosti korisnika prilikom pristupa web stranici. Na osnovu kolačića koji se prikupe, se ne može povezati stvarnu osobu sa prijavnom sesijom koja se prati.

ONEMOGUĆAVANJE KOLAČIĆA

Izborom opcije isključivanja kolačića korisnik odlučuje da li će dopustiti pohranjivanje kolačića na elektronskom uređaju. Kolačići (Cookie postavke) mogu se kontrolisati i konfigurisati u internet pregledniku korisnika. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite Internet preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, 10 i 11, Opera, Safari. Onemogućavanjem kolačića korisnik i dalje može vršiti pregled web stranice, ali određene mogućnosti neće biti dostupne. Dodatne informacije oko isključivanja kolačića se mogu pronaći na web stranicama za isključivanje i pohranjivanje kolačića za različite servise: http://www.allaboutcookies.org.

VRSTE KOLAČIĆA

Session cookies (privremeni kolačići) se koriste prilikom pristupa sadržaju, (koraci koji se poduzimaju kada se vrši prijava sa svojim podacima na internet stranicu, bez ovih kolačića se ne može pristupiti internet stranici;

Persistent cookies (trajni ili login kolačići) se koriste za funkcionalnost kao što je "Zapamti me" prilikom prijave. Cilj ovog kolačića je da se olakša pristup kako pri sljedećoj posjeti korisnik ne mora ponovo unositi sve informacije. Ovaj će kolačić na računaru ostati do godinu dana, čak i nakon što odete sa naše stranice. Može se desiti da stranica ne funkcionira ispravno ili da nije vidljiva ukoliko se korisnik odluči da ne prihvati ove kolačiće.

Google Analytics (kolačići za analizu weba). Ukoliko korisnik da odobrenje, web server treće strane instalirat će kolačiće na računar kako bi se utvrdila tačnost nekog statističkog programa. Na ovaj način se može definisati profil navika pretraživanja korisnika, jedini lični podatak koji ovaj kolačić sadrži je korisnikova anonimizirana IP adresa. Ovi profili su u upotrebi kako bi se utvrdili zajednički obrasci pretraživanja među našim korisnicima, npr. kako bi se vidjelo na koje su linkove pritiskali i kojim su dokumentima pristupali, što nam pomaže da održavamo i unaprjeđujemo našu web stranicu.

PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA

Administrator stranica u vlasništvu društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja, ponude ili usluge na web stranicama bez obaveze prethodne najave. Također, zadržava pravo brisanja tekstova diskriminirajućeg ili neprimjerenog sadržaja prema vlastitoj procjeni, ali i na osnovu pritužbi drugih posjetilaca i/ili korisnika. Administrator web stranice može, u bilo kom trenutku i bilo kom posjetiocu oduzeti mogućnost pristupanja web stranici.

OBAVEZE KORISNIKA

Posjetiocima i korisnicima web stranica u vlasništvu društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo nije dozvoljeno:

  • slanje sadržaja koji krše postojeće BH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način;
  • slanje i razmjena informacija za koje je posjetilac svjestan ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu kompaniji ili drugim korisnicima;
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;
  • slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;
  • slanje i razmjena neželjenih sadržaja o korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
  • prikupljanje, čuvanje i objava ličnih podataka drugih posjetilaca i korisnika web stranice

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sve sadržaje web stranica www.eosmatrix-nekretnine.com  i www.ba.eos-solutions.com   koristite na vlastitu odgovornost i društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo se ne smatra odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo se ne smatra odgovornom za bilo koji vid nepravilnog korištenja web stranice ili usluga i informacija datih putem web stranice, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole kompanije (hakerski napadi, performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava e-mailova na adresu korisnika).

EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo ne garantuje da će web stranice uvijek biti dostupne, bez prekida, bez greški, bez virusa ili drugih štetnih komponenti. EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo se u pružanju svojih usluga oslanja na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja, te se zbog neispravnosti istih, nepredvidive greške mogu dogoditi. EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo će ulagati napor da iste otkloni u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama ne smatra se odgovornim. 

EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo će se u svakom momentu truditi da otkloniti sve nastale nedostatke, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo se ne može smatrati odgovornim.

IZMJENE USLOVA KORIŠTENJA

EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo zadržava pravo izmjene odredbi ovih Pravila u bilo kom trenutku, te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena. Eventualne izmjene stupaju na snagu objavljivanjem na web stranicama društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo,  a ukoliko nakon objavljenih izmjena nastavite da koristite web stranicu,  prihvatate izmjene Pravila.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranicama društva EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo i obavezujuće su za sve posjetitelje web stranica u vlasništvu društvo EOS MATRIX d.o.o. Sarajevo.